gruene_nov_2017_24

Stadt­vor­sit­zen­de Maria Simon, Bei­sit­zer Micha­el Mit­tag, Stadt­vor­sit­zen­der Ste­fan Chris­toph, Schrift­füh­re­rin Johan­na Röhr­mo­ser. Nicht auf dem Foto: Schatz­meis­ter Lukas Weis, Bei­sit­ze­rin Wieb­ke Rich­ter. Foto: Tho­mas Holzmann.