Regensburg için 10 madde

Ayrın­tılı seçim pro­gram­ı­mı­zı bura­da bulabilirsiniz.

Ayrı­ca seçim pro­gram­ı­mız kolay dil­de ve far­k­lı dil­ler­de sunulmaktadır.

 1. İklim koru­ması
  Hedef­imiz Regens­burg için iklim taraf­sız­lığı. Tüm bele­di­ye şir­ket­leri­ni kat­kı yap­ma­ya mec­bur tutuyo­ruz. Regens­bur­g’­da yüz­de 100 yeni­le­ne­bi­lir ener­ji arzını REWAG ile vat­an­daşların eli­ne ver­mek isti­yo­ruz. İklim ve tür koru­ma ofi­si, ken­tin iklim etkin önlem­leri­ni ve iklim rezer­v­a­syo­nunu uygu­la­ya­cak­tır. Arzu­muz her gün temiz havadır.
 2. Yeşil mobi­li­tet garan­ti­si
  Çev­reye ulaşım için çev­re dostu ve uygun bir yol ola­rak yerel top­lu taşı­mayı ter­cih edi­yo­ruz. Hafif ray­lı yolu hız­lı bir şekil­de ray üze­ri­ne geti­ri­yo­ruz ve hal­kı dahil edi­yo­ruz. Hiç kim­se oto­büs için 30 daki­ka­dan faz­la bekle­me­mel­i­dir. Oto­büs ağını yen­i­den tasar­lıyo­ruz. Yerel top­lu taşı­ma ara­çlarının daha da geliş­ti­ril­me­si için böl­geyi de ray ağı­na almak isti­yo­ruz. Regens­bur­g’un top­lu taşı­ma ara­çlarında­ki bilet her­kes için öde­ne­bi­lir olmalıdır.
 3. Öde­ne­bi­lir konut yap­mak
  Arsa ve dai­re­ler spe­küla­tif olm­amalı­dır. Stadt­bau GmbH’yi daha iyi dona­tıp ve kamu sek­tö­rü ola­rak konut piya­sasının önce­kin­den çok daha faz­la şekil­len­di­ril­me­si­ne yar­dımcı ola­cağız. Daha faz­la sos­y­al konut için duruyo­ruz ve kent­sel dai­re­ler için bir Regens­burg kiral­ama-fiya­tı-fre­ni suna­cağız. Çün­kü yaşam temel bir haktır.
 4. Kamusal alan ve kül­tür
  Vat­an­daşlar için yaşam kali­te­si yara­tıyor ve şehir gene­lin­de her­kes tarafın­dan kul­lanı­la­bile­cek yük­sek kali­te­li kamusal alan­lar yara­tıyo­ruz. Sana­t­çılar ve müzi­sy­en­ler için kalıcı pro­va, per­formans ve ser­gi fırs­at­ları yara­tıyo­ruz. Bazı bele­di­ye­le­rin başarılı bir şekil­de kur­muş olduğu gibi, bir „gece bele­di­ye baş­kanı“ pozi­syo­nu, gece haya­tın­da barış için­de bir ara­da yaşa­mayı sağla­mayı amaçlamaktadır.
 5. Insan düşm­an­ları­na yer yok
  Insan düş­malığı ideo­lo­ji­le­rin Regens­bur­g’­da yeri yok­tur. Sivil top­lu­mun şeh­re katılı­mını ken­di uzman­lık büro­muz aracılığıy­la teş­vik edi­yo­ruz. Tarih Müzesi’ne bele­di­ye Nazi doküman­ta­syon mer­ke­zi ekli­yo­ruz, çün­kü tarih­ten öğren­mek her zaman­kin­den daha önemli.
 6. Regens­burg her­kes için var
  Şehir geçişi teklif­leri­ni artıra­rak ili­mi­ze sos­y­al ve kül­türel katılı­mı artırıyo­ruz. Regens­bur­ger Tafel’i ve diğer kur­um­ları daha güçlü bir şekil­de deste­kleye­ceğiz. Yok­s­ul­luk­la müca­de­le edi­yo­ruz ve eşit fırs­at­lar için süre­kli çalışıyo­ruz. Top­lum sağlığı hemşi­re­le­ri, ilçe­l­er­de­ki vat­an­daşlar için daha iyi sağlık ve bakı­mı sağlayacaktır.
 7. Eko­no­miyi sür­dü­rü­le­bi­lir (kalıcı) düşünün
  Kalıcı şir­ket­le­ri teş­vik edi­yo­ruz. Bir kuru­cu eko­lo­jik, sos­y­al ve yeni­li­kçi fikir­le­ri deste­kli­yo­ruz. Çev­re sek­tö­rün­de­ki işbir­liği­yle Regens­bur­g’un araş­tır­ma ve iş yeri­ni geniş­le­ti­yo­ruz. Kent­sel alanda­ki tüm şir­ket­ler­le, iklim etki­siz, ağ bağlan­tılı bir lojis­tik kon­sep­ti üzerin­de çalışıyoruz.
 8. Kadın­ları güç­len­dir­mek
  Top­lum­sal cin­si­y­et eşit­liği­ni savun­uyo­ruz, kadın­ların kamu ofi­slerin­de tem­si­li­ni artırıyo­ruz ve kadın­lar için siya­si kar­arl­arın kent­sel fin­an­sal büt­çe­de­ki etki­leri­ni şeffaf hale geti­ri­yo­ruz. Aile­nin ve işin uyum­lu­luğunu geliş­ti­re­ceğiz. Şid­det­ten etki­le­nen kadın­la­ra yöne­lik teklif­le­ri geniş­le­ti­yor ve erişi­le­bi­lir hale getiriyoruz.
 9. Tra­fik­te adil­li­lik
  Far­k­lı ulaş­tır­ma mod­larının işbir­liği­ne güve­ni­yo­ruz ve bisi­kle­te bin­me kar­arını ve hede­fleri­ni deste­kli­yo­ruz. Tüm yol kul­lanıcıları için daha faz­la güven­lik sağla­mayı taah­hüt edi­yo­ruz. Bunu yap­mak için Regens­bur­g’un iyi geliş­ti­ril­miş bisi­klet yol­ları­na ve daha faz­la bisi­klet yolu­na ihti­yacı var. Şehrin her yerin­de güven­li bisi­klet park yer­le­ri yaratıyoruz.
 10. İlç­el­eri geliş­tir­mek
  Kent­sel ilçe­le­ri daha kül­türel teklif­ler ve mahal­le mer­kez­le­ri, mahal­le tesis­le­ri ve açık atölye­ler aracılığıy­la ön pla­na çıkarıyo­ruz. Ora­da kül­tür ve karşılaş­ma için alan sun­uyo­ruz. Tüm ilçe­le­ri, ilçe par­la­men­to­ları aracılığıy­la demo­kra­tik süre­ce dahil edi­yo­ruz. Çün­kü yerel halk onlar için neyin önem­li olduğunu en iyi bili­yor. Ken­ti çeşit­li­liği ile anlıyoruz.