Regensburg için 10 madde

Ayrın­tılı seçim pro­gramımı­zı bura­da bulabilirsiniz.

Ayrı­ca seçim pro­gramımız kolay dil­de ve far­klı dil­ler­de sunulmaktadır.

 1. İklim koru­ması
  Hede­fimiz Regens­burg için iklim taraf­sız­lığı. Tüm bel­e­di­ye şir­ket­le­ri­ni kat­kı yap­ma­ya mec­bur tutuyo­ruz. Regens­bur­g’­da yüz­de 100 yeni­len­ebi­lir ener­ji arzını REWAG ile vat­an­daşların eli­ne ver­mek isti­yo­ruz. İklim ve tür koru­ma ofi­si, ken­tin iklim etkin önlem­le­ri­ni ve iklim rezer­vasyo­nunu uygu­la­ya­cak­tır. Arzu­muz her gün temiz havadır.
 2. Yeşil mobi­li­tet garan­ti­si
  Çevreye ulaşım için çev­re dostu ve uygun bir yol ola­rak yerel top­lu taşı­mayı ter­cih edi­yo­ruz. Hafif raylı yolu hız­lı bir şekil­de ray üze­ri­ne geti­ri­yo­ruz ve hal­kı dahil edi­yo­ruz. Hiç kim­se oto­büs için 30 dakika­dan faz­la bekle­me­mel­i­dir. Oto­büs ağını yen­i­den tas­ar­lıyo­ruz. Yerel top­lu taşı­ma ara­çlarının daha da geliş­ti­ril­me­si için böl­geyi de ray ağı­na almak isti­yo­ruz. Regens­bur­g’un top­lu taşı­ma ara­çlarında­ki bilet her­kes için öde­nebi­lir olmalıdır.
 3. Öde­nebi­lir konut yap­mak
  Arsa ve dai­re­ler spe­küla­tif olm­amalı­dır. Stadt­bau GmbH’yi daha iyi dona­tıp ve kamu sek­törü ola­rak konut piya­sasının önce­kin­den çok daha faz­la şekil­len­di­ril­me­si­ne yar­dımcı ola­cağız. Daha faz­la sosy­al konut için duruyo­ruz ve kent­sel dai­re­ler için bir Regens­burg kiral­ama-fiya­tı-fre­ni suna­cağız. Çün­kü yaşam temel bir haktır.
 4. Kamu­s­al alan ve kül­tür
  Vat­an­daşlar için yaşam kali­te­si yara­tıyor ve şehir gen­e­lin­de her­kes tarafın­dan kul­lanıla­bil­ecek yük­sek kali­te­li kamu­s­al alan­lar yara­tıyo­ruz. Sana­t­çılar ve müzi­sy­en­ler için kalıcı pro­va, per­form­ans ve ser­gi fırs­at­ları yara­tıyo­ruz. Bazı bel­e­di­ye­le­rin başarılı bir şekil­de kur­muş olduğu gibi, bir „gece bel­e­di­ye baş­kanı“ pozisyo­nu, gece haya­tın­da barış için­de bir ara­da yaşa­mayı sağla­mayı amaçlamaktadır.
 5. Insan düşm­an­ları­na yer yok
  Insan düş­malığı ideo­lo­ji­le­rin Regens­bur­g’­da yeri yok­tur. Sivil toplu­mun şeh­re katılımını ken­di uzman­lık büro­muz aracılığıy­la teş­vik edi­yo­ruz. Tarih Müzesi’ne bel­e­di­ye Nazi doküm­an­t­asyon mer­ke­zi ekli­yo­ruz, çün­kü tarih­ten öğren­mek her zaman­kin­den daha önemli.
 6. Regens­burg her­kes için var
  Şehir geçişi tekli­f­le­ri­ni artırar­ak ili­mi­ze sosy­al ve kül­tür­el katılımı artırıyo­ruz. Regens­bur­ger Tafel’i ve diğer kur­um­ları daha güçlü bir şekil­de des­te­kleye­ceğiz. Yok­sul­luk­la müca­de­le edi­yo­ruz ve eşit fırs­at­lar için süre­kli çalışıyo­ruz. Toplum sağlığı hemşi­re­le­ri, ilçe­ler­de­ki vat­an­daşlar için daha iyi sağlık ve bakımı sağlayacaktır.
 7. Eko­no­miyi sür­dürü­le­bi­lir (kalıcı) düşü­nün
  Kalıcı şir­ket­le­ri teş­vik edi­yo­ruz. Bir kuru­cu eko­lo­jik, sosy­al ve yeni­li­k­çi fikir­le­ri des­te­kli­yo­ruz. Çev­re sek­törün­de­ki işbir­liği­yle Regens­bur­g’un araş­tır­ma ve iş yeri­ni geniş­le­ti­yo­ruz. Kent­sel alanda­ki tüm şir­ket­ler­le, iklim etki­siz, ağ bağlan­tılı bir lojis­tik kon­sep­ti üzerinde çalışıyoruz.
 8. Kadın­ları güç­len­dir­mek
  Topl­um­sal cin­si­y­et eşit­liği­ni savun­uyo­ruz, kadın­ların kamu ofi­s­lerinde tem­si­li­ni artırıyo­ruz ve kadın­lar için siya­si kar­arl­arın kent­sel fin­an­sal büt­çe­de­ki etki­le­ri­ni şef­faf hale geti­ri­yo­ruz. Aile­nin ve işin uyum­lu­luğunu geliş­ti­re­ceğiz. Şid­det­ten etki­le­nen kadın­la­ra yöne­lik tekli­f­le­ri geniş­le­ti­yor ve erişi­le­bi­lir hale getiriyoruz.
 9. Tra­fik­te adil­li­lik
  Far­klı ulaş­tır­ma mod­larının işbir­liği­ne güve­ni­yo­ruz ve bisik­le­te bin­me kar­arını ve hedef­le­ri­ni des­te­kli­yo­ruz. Tüm yol kul­lanıcıları için daha faz­la güven­lik sağla­mayı taah­hüt edi­yo­ruz. Bunu yap­mak için Regens­bur­g’un iyi geliş­ti­ril­miş bisik­let yol­ları­na ve daha faz­la bisik­let yolu­na ihti­yacı var. Şehrin her yerin­de güven­li bisik­let park yer­le­ri yaratıyoruz.
 10. İlç­el­eri geliş­tir­mek
  Kent­sel ilçe­le­ri daha kül­tür­el tekli­f­ler ve mahal­le mer­kez­le­ri, mahal­le tesis­le­ri ve açık atö­lye­ler aracılığıy­la ön pla­na çıkarıyo­ruz. Ora­da kül­tür ve karşılaş­ma için alan sun­uyo­ruz. Tüm ilçe­le­ri, ilçe par­la­men­to­ları aracılığıy­la demo­kra­tik süre­ce dahil edi­yo­ruz. Çün­kü yerel halk onlar için ney­in önem­li olduğunu en iyi bili­yor. Ken­ti çeşit­li­liği ile anlıyoruz.